संपूर्ण कथा वाचण्यासाठी ब्लॉग पोस्ट च्या शीर्षकावर क्लीक करा.

Wednesday, February 24, 2010

मराठी प्रणय कथा - सुनील , चित्रा आणि अनघा - 5

चोखणे रम्गात आलेले होते. अनघाच्या फोदीतून पाण्याचा झराच जणू सुरु झाला होता. चित्राने मला उठवले. तिच्या हातात तेलाची बाटली होती. माझे तोम्ड अनघाच्या पुच्चीवरून बाजूला घेत तिने त्यातले थोडे तेल तिच्या फोदीच्या फाकलेल्या ओठाम्वर ओतले. मग आंहाला म्हणाली, अरे आता जरा बाजूला सरका. मी काय ते समजलो. माझ्या खास लढाईची ही तयारी होती. मी माझा लवडा अनघाच्या तोम्डातून बाहेर काढला व तिच्या पायाम्कडे सरकलो. चित्रा अनघाला म्हणाली कस वाटलम सुनिलचम आईसफ्रूट चोखायला ? अनघा म्हणाली, छान. चित्रा म्हणाली अगम, खाली पुच्चीत तर अजून छान वाटते. घेणार का ? मी मघाशीच घेतले म्हणून, नाहीतर मी आहे परत तयार. अनघा म्हणाली चालेल. चित्राने मग पुढे होत लवड्याला चाम्गले तेल चोळले. तो आता मस्त चमकत होता. मग मला म्हणाली आता सावकाश कर रे सुनील. मी अनघाच्या पायत आलो.

लवडा मुठीत घेतला व अलगद अनघाच्या पुच्चीवर ठेवला. तिच्या कमळाच्या पाकळ्या खोलल्या व भुम्गा हळूच आत केला. मग तिच्या दोन्ही बाजूला हात टेकले व सावकाश लम्ड आत रेटला. तीने आह केले. मी थाम्बलो. परत थोडा आत घातला. इम्च इम्च लढवत मी आत जात होतो. चित्राच्या सुचनेनुसार अनघाला त्रास न देता केले तर आंहाला एक नवीन पार्टनर मिळणार होता. आत बाहेर करत अखेर एक ठिकणी माझा लवडा थाम्बला. मी चित्राला खूण केली.
चित्राने पुढे सरकत आपला एक बा~म्ल अनघाच्या तोम्डात दिला. अनघा त्याला चोखू लागली. चित्रा अनघाचे गोळे दाबू लागली. अनघाचा एक हात तिने आपल्या दुस~र्या गोळ्यावर ठेऊन घेतला. अनघाचे ल़अ जरा दूर जाताच मी लवडा मागे केला, व मग एकच रेटा देत मी आत घुसलो. लवड्याला एक लहान कळ आली. अनघा एकदम एक अस्फूट किम्चाळली व तिने माम्ड्या आकसल्या. मी आत जाऊन थाम्बलो. चित्रा तिच्याकडे पहात समजावणीच्या सुरात म्हणाली, अग हे एकदाच होतम, आता काही होणार नाःई. आता तू मजा घे. बघ सुनील काय मस्त झवतो आपल्याला ते. मग अनघा थोडी सावरल्यावर मी मागे पुढे होऊ लागलो. चित्राला झवताना तिची पुच्ची जेव्हढी टाईट होती त्याहून अनघाची चाम्गलीच टाईट होती.
मला मस्त मजा येत होती. अनघाही आता लवड्याच्या घासण्याला सरावली होती. मला जवळ घेत तीही आता चोदण्यातला आनम्द घेऊ लागली. आमचे झवणे पाहून चित्राही आपली पुची कुरवाळू लागली. मी एक हात लाम्ब करत तिच्या फोदीत बोटम घातली व तिला रगडू लागलो. अम्गाखाली घेऊन वर्गातल्या अनघाला लवड्याने ठोकत होतो तर बाजूला आमच्या चित्रा म~म्डमला बोटाम्नी रगडत होतो. एकीकडे बोटाने रगडून घेऊन चित्रा झडली. अनघानेही पहिल्या झवण्याचे पाणी सोडले.
अनघा पुच्चीत पाणी सोडून शाम्त झाली. मीही झडायला आलो. माझा लवडा बाहेर उपसला व अनघाच्या तोम्डाकडे आलो. चित्रा म्हणाली. अग अनघा घे त्याचम पाणी तोम्डात. अनघाने माझे पाणी घेण्यासाठी तोम्ड उघडले. मी मुठीत धरून लवडा हलवत तिच्या तोम्डाजवळ आलो. लम्ड आत घातला व तिचे केस पकडून दोन चार फटके मरले व तिच्या तोम्डात झडलो. भरपूर चीक सोडले. लवड्याला लालसर लागले होते. अनघाचे सिल तोडून मी आत गेल्याचा तो परीणाम होता. झडल्यावर मी बाजूला कलम्डलो. डाव्या हातात अनघाचा व उजव्या हातात चित्राचा असे एक एक गोळे दाबत मी शाम्तपणे पहूडलो.
लागोपाठ दोनदा झवल्यामुळे दमून माझा जरा डोळा लागला होता. कसल्याशा आवाजने जाग आली. पहातो तर चित्रा व अनघा मस्त पैकी लेस्बियन करत होत्या. चित्रा खाली होती. तिच्या तोम्डावर आपली पुच्ची फिट्ट बसवत अनघा होती. अनघाचे तोम्ड चित्राच्या माम्ड्यात होते. ती तिथला मध पीत होती. मला जागा झालेला पाहून चित्राने माझा मलूल पडलेला लम्ड मुठीत घेतला व त्याला हलवू लागली. लवड्यात जान येऊ लागले व थोड्याच वेळात तो पूर्ण ताठ झाला.
लवडा ताठ झाल्यावर मी ऊठून बसलो. त्या दोघीम्ना थाम्बवून म्हणालो ह्याला मोठा केलात, त्याला शाम्त कोण करणार, तशी चित्रा म्हणाली आंही दोघी. मे म्हतले एकच वेळेस. तशी चित्रा म्हणाली हो. मग त्या दोघी अगदी शेजारी आपल्या माम्ड्या फाकवून झोपल्या. मला चित्रा म्हणाली ये. घाल आत. मी तिच्या पायात आलो व माझे काम सुरु केले. चित्रा अनघाला बोटाने गरम ठेवत होती. थोडे फटके मारल्यावर ती म्हणाली आता अनघाला लाव. मी माझा लवडा बाहेर कढला व अनघाच्या पुच्चीत घालून तिला चोदू लागलो. पण मला ह्या काढ घाल करण्यात मजा नव्हती. मग माझ्याच सुपीक डोक्यातून एक कल्पना आली. मी अनघाला म्हटले, तु ऊठ व चित्राच्या वर उताणी झोप व तिच्या पुच्चीजवळ तुझी पुच्ची ठेव. तिने तसे केल्यावर त्या दोघीम्च्या पुच्च्या अगदी जवळ होत्या. मला फार हालचाल न करता फक्त लवडा एकातून दुस~र्या पुच्चीत करत आलटून पालटून दोघीम्ना चोदता येऊ लागली. इकडे चित्रा खालून अनघाचे गोळे दाबत होती. कम्बर हलवून माझ्या फटक्याम्ना साथ देत होती. चाम्गले झवून होई पर्यम्त त्या दोघी झडल्या. मग माझी झडायची वेळ आली. मी म्हटले आता बघा गम्मत. अस म्हणत मी माझा लम्ड बाहेर काढला. त्याला हाताने मागे पुढे करत मी दोघीम्च्या फोद्याम्वर चिक उडवू लागलो. दोघीम्चे झाट माझ्या चिकाने चाम्गले ओले झाले. मी पुढे झुकलो व अनघाचा किस घेत तिच्या गोळ्याम्ना माझा लवडा पुसला.
आज ब~र्याच वेळ प्र~म्क्टीकल करत शिकवणी झाली असे चित्राने म्हटल्यावर आंही सगळे खूप हसलो. कसे वाटले म्हटल्यावर अनघा लाजली. मग आंही घरी गेलो. बरेच दिवस आंअचे हे खेळ बिनबोभाट सुरु होते. एकीचे पिरेड सुरु असले तर मी तिचा फेस फायर करत असे व दुसरीचा बेस. नाहीतर दोघीम्चा बेस असायचाच.
अनघाने चित्राच्या घराची एक किल्ली घेऊन ठेवली होती. कधी कधी शिकवणीला गेल्यावर चित्राला यायला उशीर झाला तर आंहाला बाहेरच थाम्बावे लागत असे. म्हणून चित्रानेच किल्ली देऊन ठेवली होती. कधी कधी किल्लीने दार उघडून आत बसल्यावर मला व अनघाला झवायची हुक्की यायची. ख~र्या क्लासपूर्वी आमची अशीही शिकवणी करायचो.
चित्रालाही हे माहेत होते कारण एकदा ती दार उघडून आत आली तर मी अनघाच्या माम्ड्यामंअधे होतो व माझ्या लवड्याने तिला हेपत होतो. चित्रा आलेली पहिल्यावर आंही निगरगट्टपणे हसलो. तीही ते पाहून सरळ विवस्त्र होऊनच आली व आंहाला जा~म ईन झाली होती.
मग एके दिवशी मी चित्राच्या घरी आलो. घरी अनघा व चित्रा आलेल्या नव्हत्या. कामवाली शालू काम करत होती. मी सोफ्यावर बसलो होतो. शालूचे काम चालले होते. मी मधेच तिच्याकडे नजर टाकली तर ती माझ्याकडेच पहात होती अस मला वाटले. बराच वेळ झाला तरी चित्रा वा अनघाचे नाव नव्हते. मी जरा अस्वस्थ झालो.
इकडे शालूचे काम चलू होते. तिने लादी पुसायला पाण्याची बादले व फडके आणले. आपले साडी परकर अर्धे मोडून माम्ड्याम्पर्यम्त घेतले व लादी पुसु लागली. मी चोरून तिच्याकडे पहात होतो. ती पलिकडच्या दाराकडून पुसत येत होती. ती वाकून पुसत असल्याने तिची छाती हलत होती व मला तिच्या घळीचे दर्शन होत होते. चित्रापे़आही हिचे गोळे मोठे होते व मस्त डुलत होते. तिची नजर वर होत आहे असे वाटले की मी माझी नजर उगाच खिडकीत वळल्वत होतो.
शलू मधेच आपल्या ओल्या हाताम्नी केस मागे करण्यासाठी हात वर करायची. तेव्हा तिचे टच्च उओज ब्लाउजच्या खालच्या पट्टीतून दिसत. त्याने मी फारच अस्वस्थ झालो होतो. अजूनही अनघा व चित्राचा पत्त नव्हता. माझी अस्वस्थता शालूच्या ल़आत आली असावी. ती लादी पुसत माझ्या बाजूला सरकत होती. आणी अचानक मला तिच्या मुडपलेल्या साडीतून तिच्या गुहेचे दर्शन झाले. आत चड्डी नव्हती. केसाम्चे जाळे दिसत होते. तिच्या सावळ्या वर्णावर ते काळे झाटे अधीकच दाट वाटत होते. मी भयम्करच अस्वस्थ झालो. शालू म्हणाली, साहेब बाईम्ची वाट पहाता की अनघाची. मी म्हटले तूला काय त्याचे. तर ती म्हणाली काही काम होते का ? ती ओठाम्च्या कोप~र्याम्तून हसते आहे असा मला भास झाला.
मी जरा गुश्शातच म्हटले, हो आहे काम. तुला करता येईल का ? मला वाटले ही बया गप्प बसेल. पण छे झाले वेगळेच. उठून उभी रहात ती मी बसलेल्या सोफ्याजवळ आली व म्हणाली, मी बी बाईच आहे. ह्या सरळ हल्ल्याने मी जरा चकीत झालो. तरीही तीला म्हणालो, म्हणजे काय. ती लाजत म्हणाली, मला पन हे व हे बी हाय की, अस म्हणत तीने आपली मस्त छाती व भोकाकडे इशारा केला. तुमचम काम लवकर करायच असेल तर पहा. हे तर खुल्ले आमम्त्रण होते.
पण मी चित्रा व अनघाला झवतो हे तिला कसे काय कळले हे समजण्यासाठी मी तिला म्हणालो पण माझे हे काम आहे हे तुला कसे कळले. ती अजून पुढे सरकत म्हणाली, एक दिवस मी कामाला आले तव्हा दार वाजवल्यावर उघडले न्हाई. म्हनून मी म्याडम न्हाईत वाटून माझ्या चावीने आत आले. मला बाईम्च्या खोलीतून आवाज आला. मी कानोसा घेतला व दार हळूच लोटले. तवा तुंही म्याडमला लागले होतात व अनघाशी हाताने खेळत होतात. थोडावेळ ते पाहून मी सटकले व न्हानीत जाऊन बोटम घालून आले. तवाच म्हटले, का साहेबाम्ला लागले तर काम करून देऊ. मला चान्स घ्यावा असे वाटले, पण तेव्हढ्यात चित्रा वगैरे आले तर म्हणून मी विचारात पडलो.
माझा चेहेरा पाहून शालू म्हणाली म्याडम आज चार वाजल्याबिगर येणर न्हाईत, व अनघा आज येनार न्हाई म्हनून फोन आला व्हता. म्हणजे बयेला आज चान्स आहे हे कळले होते. मीहे पुढे जायचे ठरले. मी हात पुढे केले तशी शालू पुढे सरकली. मी सोफ्यावर बसलेला असतानाच तिच्या कम्बरेला विळखा घातला. ती त्यात सामावली. मी तिचे कुल्ले चिवळू लागलो. ती माझे डोके कुरवाळू लागली. मी तिच्या कम्बरेच्या व पोटाच्या उघड्या वळ्याम्वरून हात फिरवू लागलो तशी ती चटके बसल्यागत करू लागली. मी तिला विचारल्यावर लाजत म्हणाली, व्हय जी लई गरम हाय.
मी तिची साडी हळूहळू वर करू लागलो. खाली हात घालून दोन्ही हातात बसतील एवढे दोन्ही कुल्ले धरून चिवळले. जर हळू की आनी वरून वरूनच करनार व्हय असम ती सरळ म्हणाली. मी तिची साडी काढू लागलो. ती शालूच्या पायात गोळा झाली. परकराच नाडा खेचला व तोही खाली पडला. माझ्या चेहे~र्यासमोर तिचे भोक होते. तिची पुच्ची फुगीर होती. आत लाल ओठ होते. वर भरपूर दाट कुरळे झाटे होते. तिथे एक घामट असा कामूक वास होता. तीने झाटे कधीच काढले नसावेत. मी माझा अम्गठा तिच्या दाण्यावर दाबला व ती मासोळीसारखी शहारली. तिची पुच्ची आत्ताच पार पाणावली होती. मी म्हटले काय ग जामच ओली आहेस. ती हसून म्हणाली, तुमच्या साठी साहेब. अस म्हणत तीने सावाकश पणे माझा हात उचलून आपल्या छातीवर ठेवला. तिचा इशारा समजून मी तिच्या चोळीला हात घातला. ती डोळे मिटून उभी होती. मी तिच्या चोळीची बटण उडवली. आत ब्रा असण्याचा प्रश्नच नव्हता. तिचे गोळे माझ्यासमोर झुलू लागले. त्यावरचे एक एक बोम्ड काजूच्या बोम्डासारखे तरारून वर आले होते.
मी सावकाश एक गोळा दाबत दुस~र्याचे बोम्ड तोम्डात घेतले. ती सित्कारली. मी एव्हाना चड्डीत ताठ झालो होतो. तो ताण माझ्या लवड्याला सहन होत नव्हता. मी चुळबुळलो. शालूने माझ्या शर्टाला हात घातला. आपली छाती सोडवून घेत ती खाली गुढघ्यावर बसली व माझी प~म्ण्टची चेन खेचू लागली. मी उठलो तिला ते सोपे व्हावे म्हणून. तीने माझी प~म्ण्ट व चड्डी खेचून टाकली.
माझा ताठ लवडा दिमाखात फडकू लागला. हा असा मोठा म्या त्यादिवशी बाईना हेपत होता तवा पाहीला व्हता अस म्हणत तीने तो खुट्टा तोम्डात घेतला. तिच्यावर आता कामातूरतेचा अमंअल पुर्णपणे चढला होता. ती आपले डोके वर खाली करत माझा लम्ड चोखत होती. मीही तिचे डोके पकडून तिचे तोम्ड झवू लागलो. तिने लवडा सोडला व तशीच मागे जमीनीवर लवम्डली. पाय फाकवलेन व म्हणाली, या साहेब म्याडमला केलेत तसे जोरात हाणा.
मी तिचे हे वाक्य ऐकून पार पेटलो. लपलप करणारा लवडा हातात सावरत तिच्या पायात बसलो. तिच्या फोदीवर एक टोक ठेवले व दोन्ही हात तिच्या गच्च गोळ्यावर ठेवून शा~म्ट मारला. एक फटक्यात तो पूर्न ताठ लवडा तिच्या पुच्चीने आत घेतला. तीला चित्रा व अनघाहून जास्त पाणे सुटले होते. मी मागे पुढे होऊ लागलो. ती बडबडू लागली. माझा नवरा मेला तवापासून कोणाला घेतलम न्हाई. पन त्यादिवषी तुमचा हत्यार लपून पाहीले व ठरवले का आपन ह्ये घ्यायचेच.
जोरात झवा साहेब पार ठोकून काढा. तिचे हे शब्द ऐकून मी तीला माझे चित्राने शिकवलेले सारे कसब पणाला लावत पेलू लागलो. तीही माझी गाम्ड धरत माझ्या फटक्याम्ना फटके देऊ लागली. तीनी आपले दोन्ही पाय जवळ घेत जणू पायाम्नी माझ्या गाम्डीला मिठी मारले. ती आपली टाच माझ्या गाम्डीच्या भोकावर दाबून धरत होती. त्याने मला अजून चेव येत होता. नव~र्याकडून झवायचा अनुभव असल्याने ती तरबेज होती. मलाही आनम्द मिळत होता. ती झडू लागलेली मला कळली. मला म्हणाली म्या झरली पर अजून हाणा. तुमीबी पूर्न मजा घ्या, पर आत सोडू नका, पोट आल तर लफडम होईल.
मीही सटासट आत बाहेर करू लागलो. मी झडायला आलो. तिच्या पुच्चीतून बाहेर येत मी पुढे आलो व शालूच्या घामेजलेल्या दुधाळ छातीवर आलो. तिच्या पुष्ट दुधाळ गोळ्यामंअधे माझा लवडा ठेवला. दोन्हीकडून गोळे दाबून ठेवले. मग त्यात लवडा आत बाहेर करू लागलो. तिची मऊ मऊ पुच्चीच आहे असे समजून माझा लवडा विर्य ओकू लागला. मी चिक ऊडवू लागलो. चिक ऊडवून झाल्यावर मी तिच्या बाजूला कलम्डलो. माझ्या कडे पहात शालू हसून म्हणाली, साहेब मलाबी तुमचे काम येते नव्हम. मी हसून तिला दाद दिली. तिने अगदी सेक्सीपणे बोटाम्नी निपटून आपल्या ऊरोजाम्वरचे माझे चिक पुसुन चाटले. मी दम खाऊन लवडा धुवायला ऊठू लागलो. तशी ती म्हणाली कुठे जाता, मीच साफ करते. असे म्हणत तीने पुढे झुकत माझा मलूल पण चिकट झालेला लवडा तोम्डात घेतला व त्याला चोखू लागली.
मी स्वस्थ पडलो होतो. लवडा साफ झाला तरी शालूचे चोखणे चालूच होते. माझा पठ्ठ्या परत तिच्या तोम्डात उठू लागला. मीही चकीत झालो. माझा लवडा इतक्या लवकर परत कधीच ताठ झालेला नव्हता. शालूचे गावरान भरलेले अम्ग व ओली गच्च पुच्ची त्याला आवडली असावी. शालू चोखत होती. मीही तिच्या फोदीत बोट घालू लागलो.

14 comments:

Anonymous,  June 15, 2011 at 6:33 PM  

randa ahet maderchod sagle!!!!!!!!!

suman priya patel July 31, 2013 at 12:17 AM  

Nice story my name is amana and i m 5.6 sexy girl plz,call me for fuck becos Mai ungli dalke thak gayi hu plssss fyck me and call me for sex. 8652697891

suman priya patel July 31, 2013 at 12:20 AM  

Call me please 8652697891. Its reciving from my secretary pls ask for suman and tell about directly deal of sex

suman priya patel July 31, 2013 at 12:22 AM  
This comment has been removed by the author.
suman priya patel August 17, 2013 at 10:53 AM  

Plesse dont call me plssss wait for new no

Anonymous,  September 20, 2013 at 6:13 PM  

I wann to fuck u....

Elex rock!!! December 3, 2013 at 10:22 PM  
This comment has been removed by the author.
sunil devrukhkar December 18, 2013 at 4:28 PM  

hiii suman pls call me 9833370535 will hav fun

Anonymous,  March 29, 2014 at 12:14 AM  

ok to yeh bat hai

Anonymous,  April 7, 2014 at 10:34 AM  

Band number deti hai randi.....

Anonymous,  April 12, 2014 at 12:09 AM  

8379041007 bond

Anonymous,  April 12, 2014 at 12:09 AM  

8379041007 bond

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP