संपूर्ण कथा वाचण्यासाठी ब्लॉग पोस्ट च्या शीर्षकावर क्लीक करा.

Saturday, February 20, 2010

Marathi shrungar katha - ब्ल्यू फिल्म - 4

गुलाबोने नाडा ओढताच माझी अम्डरवियर खाली घसरली. रामूने त्रासिक चेहरा करून विचारले, "अब क्या खाक तेरी स्क्रीन टेस्ट लूम्गा मै. चुहे जैसी ये नुन्नी लेकर चले आते है ब्ल्यू फिलंअ मे काम करनेकू. इथम बुल्ला कसा कडक पायजेल." पण गुलाबो म्हणाली, "जरा ठैर रे रामू. बच्चा नया है. डर गया होगा. जरा आस्ते लेना पडेम्गा इसकू. मै देखती हूम." आणि तिने मला हात धरून पलम्गावर बसवले. ती माझ्यासमोर येऊन बसली. रापलेल्या काळ्या हातात माझे लुळे पडलेले लिम्ग घेऊन तिने त्याला हलवून पाहिले. पण आमचे बाबूराव मान टाकून पडले होते ते काही जागे व्हायला तयार नव्हते. समोर रामू मख्खपणे हे बघत उभा होता.


माझ्या अवस्थेचे खरे कारण रामूच होता. असे कुणी बघत असताना आपल्याला नाही जमत बुवा. घरीसुद्धा सानियाच्या नावाने मुठ्ठ्या मारताना कुणाला आवाजसुद्धा जाऊ नये ह्याची काळजी घ्यायचो मी. माझी अडचण गुलाबोने हेरली. वळून ती रामूला म्हणाली, "तू थोडी देर बाहेर बैठ ना रामू. इसका खडा करके तेरेकू बुलाती मै. अय्यर साबने इसको बुलाया है तो इसका टेस्ट तो लेनाइच पडेम्गा ना. तेरे सामने शरमा रहा है बच्चा." एखाद्या उम्दराकडे बघावे त्याप्र्माणे माझ्याकडे बघत रामू बाहेर गेला.

इकडे गुलाबो माझे लिम्ग हातात धरून म्हणाली, "कभी किसी को चोदा है क्या बच्चे?" एका स्त्रीच्या तोम्डून असले शब्द ऐकून माझी कानशिले तापली. पण सोबतच घुस्सा आला. मी काही बच्चा नव्हतो. एकवीस वर्षाम्चा तरूण होतो. अन ही पस्तिशीची बाई मला बच्चा बच्चा म्हणून हिणवत होती मघापासून. मी घुश्शातच म्हणालो, "मेरा नाम राकेश है. बच्चा नही हूम मै." माझा घुस्सा बघून गुलाबोच्या काळ्या चेह~र्यावर हसू आले. तशी नाकीडोळी रेखीव होती ती. हसल्यावर जरा बरी दिसली. हसतच तिने पुन्हा प्रश्न केला, "ठीक है. राकेश, तुने किसीको चोदा है क्या पहले?" अर्थातच मी कधीच कुणाला झवले नव्हते. पण इज्जत राखायची म्हणून खोटेच साम्गितले की मी गावी असताना दोन-चार पोरीम्ना ठोकले आहे.

आता रामू समोर उभा नसल्यामुळे असेल कदाचित पण माझे ल़ तिच्या भरदार छातीकडे गेले. गुलाबो माझ्या पायाशी खाली बसली होती. गाऊनच्या गळ्यातून स्तनाम्ची थुलथुलीत गोलाई दिसत होती. इतके दिवस उपाशी असलेल्या माझ्या नजरेला तिच्या काळसर स्तनाम्ची उभारी बोचायला लागली. आणि किम्चित जीव आला माझ्या लिम्गामध्ये. गुलाबोच्या हाताला ते जाणवले आणि माझी नजर कुठे आहे ते बघून ती काय ते समजली.

"तेरेकू देखना है मेरी चुच्ची? ये ले देख." असे म्हणत तिने अम्गातला गाऊन सरळ काढून टाकला. आता फक्त निकर घालून ती माझ्या समोर बसली. माझे तरूण रक्त लम्डामध्ये जमा व्हायला लागले. सावळ्या वर्णाच्या त्या माम्सल गोळ्याम्वर काळी कुळकुळीत स्तनाग्रे होती. चिमटीत एक निप्पल धरून मला दाखवत गुलाबो म्हणाली, "पकड ना. शरमाता कायकू है रे तू? ले पकड." माझा हात धरून आपल्या उघड्या छातीवर ठेवला तिने. मऊ मऊ गरम स्पर्श झाला हाताला. माझे पहिलेच दर्शन होते ते कुणा बाईच्या उघड्या छातीचे. अलगद स्तन हातात घेऊन घाबरतच मी दाबायला लागलो. "दबा तबियत से" म्हणून गुलाबो माझ्या लम्डाला हातात धरून खेळवायला लागली. मध्येच तिने तोम्ड वासले आणि गपदिशी लम्ड तोम्डात घेतला.

बापरे! ४४० व्होल्टचा झटका बसल्यासारखम झालम मला! ़अणात लम्ड आतापर्यम्त कधी ताठला नसेल इतका कडक झाला. आपसुकच माझे दोन्ही हात तिच्या डोक्यावर गेले आणि मी गुलाबोच्या तोम्डात लम्ड पेलण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण लगेच गुलाबो मागे सरली आणि माझा लम्ड तोम्डातून बाहेर काढत म्हणाली, "अब बस हुवा! खाली कडक करना था तेरा." आणि तिने रामूला आवाज दिला, "खडा कर दिया रे रामू इसका, आ जा अम्दर." रामू आत आला तेव्हा माझा लम्ड पकडून हलवत त्याला दाखवत गुलाबो म्हणाली, "देख कैसा तन गया है बच्चे का. अच्छा तगडा है रे. और अम्डुवे देख इसके कैसे बडे बडे है. पानी ज्यादा निकलेगा. काम का छोकरा लगता है."

माझे हे वर्णन ऐकून आणि रामूच्या उपस्थितीमुळे माझा तनलेला लम्ड पुन्हा नरम पडायला लागला. पण गुलाबोने त्याला हातात घेऊन स्तनावर लावले अन मागेपुढे करू लागली. कुणी स्त्री इतकी छिनालपणे तिस~र्या पुरुषासमोर कुणाचा आपल्या छातीवर रगडून घेत असेल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते.

गावातील नदीकाठी अम्घोळ करणा~र्या स्त्रिया मी पहिल्या होत्या. त्याम्चे स्तन क्वचित दिसले की रक्त सळसळायचे. पण कुणी बाई अशी निर्लज्जपणे असले काही करीत असेल असे कधीच वाटले नव्हते. आज प्रत्य़आत माझ्यासोबत हे घडत होते आणि तरीही मला त्यात खूप आनम्द येत नव्हता. जो काही उरला सुरला आनम्द असेल तोसुद्धा रामूच्या उपस्थितीमुळे ओसरत होता. पण गुलाबोची पकड घट्ट होती. कधी तोम्डाने तर कधी हाताने हलवत ती माझा ताठ राखण्याचा प्रयत्न करीत होती. तशातच रामूने क~मंएरा सुरू केला. कोप~र्यातील दोन्ही स्ट~म्न्ड लाईट लावून तो शुटिम्ग करू लागला. मधूनच तो गुलाबोला काही सूचना करायचा. त्याप्रमाणे गुलाबोने माझा वापर केला.

हो, वापरच नाही तर काय? माझ्या आयुष्यातील तो पहिलाच सेक्स. पण त्यात माझा पुढाकार नव्हता. सिनेमात हिरो बनण्याची स्वप्ने धुळीस मिळाल्यानम्तर टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीही करायची तयारी होती माझी. गुलाबो आपले काम करीत होती. माझ्यावरील प्रेमामुळे थोडेच करणार होती! नम्तर मला कळले की ब्ल्यूफिलं मधल्या पुरुषाम्चे ताठ ठेवणे हेच तिचे काम होते. वेश्येकडे मी कधीच गेलो नव्हतो. तेवढे पैसे कुठे होते खिशात? त्यामुळे गुलाबो वेश्येसारखे करीत होती असे मला म्हणता येणार नाही. पण सम्भोगाबद्दल माझ्या सा~र्या कल्पना मोडीत निघाल्या त्या दिवशी.

मी गावी असताना सोबतीच्या मित्राम्सोबत गप्पा करताना सेक्सचे विषय साहजिकच निघायचे. एक मुलगा होता सम्जय नावाचा. त्याने कुणा नात्यातल्या मुलीला केले होते. त्याची गोष्ट रम्गवून साम्गायचा तो. स्वत:च्या आईबहिणीविषयी सुद्धा घाण बोलायचा. पण मी कधी अम्जूबद्दल - माझ्या लहान बहिणीबद्दल - असले विचार मी केले नाही. उलट सम्जय माझ्या घरी येऊन अम्जूशी बोलू लागला तेव्हा मी त्याला दम दिला होता. कधी काळी यशस्वी झाल्यानम्तर खोताम्च्या सोनियाशी लग्न करायचे एवढेच मी ठरवले होते. लग्नानम्तर सेक्स होणारच. सोनियाच्या टम्च देहाची कल्पना करून अनेकवेळा पाणी गाळले होते मी.

पण आज भलताच प्रकार घडत होता. रामू क~मंए~र्यामध्ये वेगवेगळ्या अँगलने आमचा सेक्स टिपत होता. अन माझ्या डोक्यात वेगळेच विचार थैमान घालत होते. गुलाबोचा अनुभव मात्र आपले काम बजावत होता. त्यामुळेच माझा नरम पडू पाहणारा लम्ड ताठ रहू शकला. पण माझे मन त्यात गुम्तले नव्हतेच. त्याचा परिणाम असा झाला की हाताने हलविताना पाच मिनिटात आटोपणारा मी आज पाऊण तास झाला तरी टिकून होतो. गुलाबो तिच्या परीने प्रयत्नाम्ची शर्थ करीत होती पण मी कोरडाच राहिलो इतका वेळ. शेवटी तिने मला खाली घेतले अन ती वरून आली. हाताम्नी मला चाळवत धक्के मारत ती घाण घाण बोलू लागली. आणि एकदाचा मी झडलो. पण ऐन वेळी तिने माझा बाहेर काढला अन आपल्या पोटावर घेतले पाणी. इतका वेळ दाबून ठेवलेले वीर्य उसळ्या मारत तिच्या काळ्या थुलथुलीत पोटावर उडत होते अन रामू अगदी जवळ येऊन त्याचा क्लोज-अप घेत होता.

सारे काही आटोपले तेव्हा मी गुलाबोने दिलेल्या टा~म्वेलने अम्ग पुसले अन कपडे चढवले. रामू क~मंएरा बम्द करून सिगारेट ओढत बसला होता. पाऊण तास सतत आमचा सेक्स बघून त्याच्यावर कुठलाही परिणाम झालेला दिसला नाही. तेवढाच मख्ख चेहरा होता त्याचा. जणु काही कुणाचे रटाळ भाषण ऐकतो आहे. माझ्या ’स्क्रीन टेस्ट’चा निकाल कधी कळणार असे मी त्याला विचारणार तेवढ्यात अय्यर साहेब तिथे आले. मी उठून त्याम्ना अदबीने नमस्कार केला. "हो गयी टेस्ट? कैसी रही?" त्याम्नी रामूला विचारले. "ठीक हुवा साब टेस्ट. लडका कामका है. चालीस मिनिटतक दौडा." एखाद्या रेसच्या घोड्याची पोझिशन साम्गावी तसे रामु बोलला.

"अच्छा? तो दिखा हमे तुने क्या शूट किया है." अय्यर साहेबाम्नी हुकुं केला. लगेच रामूने व्हिडिओ क~मंएरा टीव्हीला जोडला अन ती फिलं सुरू केली. फास्ट फा~म्रवर्ड करीत चाळीस मिनिटाम्ची क~म्सेट दहा मिनिटात बघितली अय्यर साहेबाम्नी. शेवटचा कमशा~म्ट बघताना पा~म्ज करून निरी़अण केले अन रामूला विचारले "इतना सारा पानी? ये इसीका है की मिक्स्चर बनाया था?" "नही साब इसी लडके का है पानी. मिक्स्चर बनाने की जरूरत नही पडी."

नम्तर त्याम्नी गुलाबोला विचारले, "तेरा क्या खयाल है गुलाबो? चलेगा की नही ये लडका?" अजिबात न लाजता गुलाबो म्हणाली, "बिलकुल चलेगा साब. दौडेगा भी. शुरू शुरू मे शरमा रहा था. लेकीन एक बार तन गया तो झडने का नाम ही नही ले रहा था. मै खुद तीन बार गयी, लेकीन ये लडका वैसाईच खडा था बम्बू जैसा. और साईझ भी बम्बू इतनाहीच है साब इसका. पानी भी अच्छा छोडता है. रख लो साब इसे. अपने कामका है ये बच्चा." माझ्या लम्डाच्या साईझची तुलना बाम्बूसोबत करताना मला बच्चा म्हणत होती गुलाबो. ते ल़आत येऊन मला हसू आले.

रामू अन गुलाबोकडून माझा रिपोर्ट घेऊन आता अय्यर साहेबाम्नी माझ्याकडे पाहिले, "राकेश है ना तेरा नाम? बोल काम करेगा मेरे फिलंअ मे? कैसा लगा तुझे?" मी फक्त "ठीक है साब" असे म्हणून मान डोलावली. अय्यर साहेबच पुन्हा म्हणाले, " अरे घबराना नही. तुला काही त्रास नाही होणार इथे. आमच्याकडे काम करणा~र्या सर्वाम्ची मेडिकल टेस्ट करतो आंही दर महिन्याला. कोई लफडा नई माम्गता. एक दिन के शुटिम्ग का पाच सौ रुपिया मिलेगा. बाद मे बढा देम्गे. मन लगाकर काम करना पडेम्गा. बोल, तैयार है?"

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP